Statut

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO MAŁOPOLSCY PATRIOCI

 

§ 1. Stowarzyszenie zwykłe – Małopolscy Patrioci, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

 

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.

 

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

§ 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. krzewienie miłości do Narodu i Ojczyzny;

2. kultywowanie pamięci o zdarzeniach, osobach i miejscach ważnych dla losów Rzeczpospolitej Polskiej;

3. propagowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia;

4. upowszechnianie wiedzy i pogłębienie o Narodzie polskim i jego historii;

5. promowanie sportu i tężyzny fizycznej;

6. aktywny udział w życiu publicznym

 

§ 8 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych.

 

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)   współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

3)   kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;

4)   organizowanie spotkań, konferencji, zawodów sportowych;

5)   opiekę nad miejscami pamięci narodowej

 

§ 10.

1.Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

 

§ 11.

1. Członek ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)      uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,

3)      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)      korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5)      brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek obowiązany jest do:

1)      przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)      regularnego opłacania składek członkowskich,

3)      czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4)      dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

§ 12.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi,

2)      śmierci członka,

3)      uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 4 miesięcy,

4)      wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

 

§ 13. Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Zebranie Członków,

2)      Przedstawiciel,

 

§ 14. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 

§ 15.

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§ 16. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 17. Kadencja Przedstawiciela trwa 1 rok.

 

§ 18. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1)      realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków,

2)      przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia,

3)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,

 

§ 19. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Kamil Bieńkowski oraz Adrian Handzel

 

§ 20. Jedynym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są składki członkowskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *